ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EEN GROEPSBEZOEK AAN VOLVO CAR GENT

1. Algemene bepalingen: definities

1.1 Volvo Car Gent: de personenautofabriek van Volvo Car, onderdeel van de juridische entiteit Volvo Cars NV met maatschappelijke zetel Kennedylaan 25, 9000 Gent. Volvo Car Gent is onder voorwaarden en betalend te bezichtigen door groepen, met uitsluiting van de Spuitafdeling.

1.2 Bezoeker: eenieder die een door een bedrijfsgids geleid bezoek brengt aan Volvo Car Gent.

1.3 industryvisit.com, de boekingssite voor de online registratie van uw bezoek, vertegenwoordigd door Thinline bvba met maatschappelijke zetel Slachthuisstraat 2, 9000 Gent.


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze  voorwaarden gelden voor alle bezoekers (zie 1.2).

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Deze voorwaarden, met inbegrip van de tarieven vermeld op de website, gelden met ingang van 1 juli 2013 en kunnen op elk ogenblik door Volvo Car Gent en/of industryvisit.com gewijzigd worden.


3. Toegang Volvo Car Gent

3.1 Alle bezoekers (zie 1.2) die Volvo Car Gent bezoeken, hebben dit bezoek vooraf aangevraagd en geboekt via de boekingsite volvocars.industryvisit.com. De aanvraag wordt maar gevalideerd na ontvangst van het verschuldigde entreegeld en nadat alle gevraagde gegevens, waaronder de namen van alle bezoekende personen en de verklaring dat zij 16 jaar of ouder zijn, correct en tijdig werden doorgegeven, en na ontvangst van een bevestigingsmail.
De bezoekers moeten te allen tijde begeleid worden door een bedrijfsgids, wiens instructies moeten worden gevolgd. Het niet naleven van deze instructies kan ertoe leiden dat het bezoek wordt afgebroken zonder dat dit recht geeft op enige restitutie van het al betaalde entreegeld. Dat geldt ook indien de bezoeker klaarblijkelijk onder invloed  van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert; de bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft  om de orde te verstoren; delen van de fabriek betreedt waar dat niet is toegestaan; de bezoekersgroep verlaat; of op welke wijze ook de veiligheid van zichzelf of van anderen in gevaar brengt.

3.2 Een betaald bezoek is enkel geldig op de vooraf geboekte datum en uur.

3.3 Volvo Car Gent is gerechtigd een geboekt bezoek te annuleren door een situatie van overmacht, zoals een onverwachte productiestop; een wijziging in de planning van de productie van modellen die nog niet publiekelijk zijn vrijgegeven; of elke andere vorm van overmacht. In dat geval krijgt de bezoeker een bezoek aangeboden op een ander tijdstip. Een annulatie vanwege Volvo Car Gent omwille van de hierboven vermelde overmachtsituaties, kan geen aanleiding zijn om het al betaalde entreegeld terugbetaald te krijgen.

3.4 Het is niet toegestaan of foto’s te nemen tijdens de rondgang zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring en met de goedkeuring van de gids of een ander gemachtigde medewerker van Volvo Car Gent, dit om de privacy van de personeelsleden te respecteren. Het is wel toegestaan om foto’s te maken in het Receptiegebouw of aan de hoofdingang.

3.5 Bezoekers betreden een ruimte die bestemd is voor productie-activiteiten. Om die reden moeten de bezoekers steeds op de gemarkeerde voetpaden lopen en in groep samenblijven bij de gids, en zijn/haar instructies opvolgen.

3.6 Bezoekers dragen een fluohesje zodat ze geïdentificeerd zijn als bezoeker en goed opgemerkt worden door de medewerkers van de fabriek, dit voor hun eigen veiligheid. We vragen dat de bezoekers kledij dragen die geen aanstoot geeft en die past in een werkomgeving, met stevige schoenen. Sandalen, slippers of ander los schoeisel zijn om veiligheidsredenen niet toegelaten.
Technische scholen worden gevraagd om veiligheidsschoenen mee te brengen.

3.7 Om redenen  van beveiliging dient  elke bezoeker identificeerbaar te zijn. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn gezicht weigert te tonen, wordt de
toegang tot  Volvo Car Gent ontzegd.

3.8 Volvo Car Gent is beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Zij zijn welkom indien er in de groep voldoende bezoekers zijn die de rolstoelgebruikers over enkele lage drempels kunnen helpen.

4. Bezoek aan Volvo Car Gent

4.1 Het bezoek aan Volvo Car Gent is voor eigen rekening en risico.

4.2 Elke bezoeker is verplicht zich te houden aan deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door, als zodanig herkenbare, medewerkers van Volvo Car Gent. lndien naar het oordeel van de medewerkers van Volvo Car Gent. Indien een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze bezoekersvoorwaarden of gegeven aanwijzingen en instructies, kan hem of haar de verdere toegang tot Volvo Car Gent worden ontzegd zonder dat Volvo Car Gent tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zal zijn gehouden.

4.3 Om Volvo Car Gent te bezoeken moet je 16 jaar of ouder zijn. Tot de leeftijd van 18 jaar mogen jongeren Volvo Car Gent uitsluitend onder begeleiding bezoeken.

4.4 Elke bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij/zij aanricht.

4.5 Op sommige plaatsen is er cameratoezicht in Volvo Car Gent. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen (Wet Bescherming Persoonsgegevens) bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

4.6 In geval van calamiteiten is Volvo Car Gent gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens  naar buiten te leiden. In dat geval dienen de bezoekers te allen tijde bij de gids te blijven. In voorkomend geval kan de bezoekende groep een voucher krijgen om op een ander moment een bezoek te plannen. Er wordt geen restitutie gegeven in geval van ontruiming.

5. Huisregels

5.1 Een bezoeker van Volvo Car Gent zal:

a. altijd op de voetgangerspaden blijven, onder begeleiding van de gids
b. zich nooit op of tussen de productielijnen begeven of op welke andere wijze ook de normale productiewerkzaamheden verstoren
c. medewerkers van productie niet storen of onderbreken in hun werkzaamheden
e. niet  roken;
f. geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd bij de ontvangst
g. geen foto-, video- en filmopnamen maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie  van Volvo Car Gent
h. geen mobiele (GSM-) telefoons gebruiken binnen de fabrieksgebouwen
i. de koetswerken of auto’s niet aanraken

5.2 Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuën of groepen.

5.3 Voor bezoekende groepen geldt dat er een gids wordt aangesteld voor elke groep tot 15 personen. Wanneer dat getal overschreden wordt, met een maximum van dertig bezoekers, dienen twee bezoeken en twee gidsen geboekt te worden. Volvo Car Gent behoudt  zich het recht voor om de toegang te weigeren  aan groepen die niet voldoen aan deze normen, bijvoorbeeld wanneer er zich meer dan één of twee maal vijftien deelnemers aanbieden, begeleiders inbegrepen.

6. Restitutie

6.1 Noch Volvo Car Gent noch industryvisit.com zijn verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden.

6.2 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van
betaalde gelden of overige schadevergoeding door Volvo Car Gent of industryvisit.com aan de bezoeker:

a. het gedeeltelijk gesloten zijn Volvo Car Gent;
b. een aanpassing van het overeengekomen tijdstip van het bezoek indien tijdig gemeld
c. verlies van het Toegangsbewijs/Entreeticket.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Volvo Car Gent is uitsluitend  aansprakelijk voor schade die de bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Volvo Car Gent. Volvo Car Gent is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de richtlijnen van de gids ter plaatse of van deze algemene voorwaarden.

8. Klachtenregeling

8.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een mail te sturen naar: volvocars@industryvisit.com.

9. Online betalingen

9.1 Afhankelijk van het type betaling, gebeurt deze online betaling via een beveiligd Ogone account op naam van Evenidys bvba die gekoppeld is aan een rekening bij KBC bank BE20 7370 3893 7156 of via een beveiligd MultiSafepay account op naam van Thinline bvba - BTW BE0806.187.883 - Slachthuisstraat 2 - 9000 Gent - 09/330 03 20.

10. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

10.1 In geval van geschillen is de Rechtbank van Gent bevoegd.

 

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van Volvo Car Gent zijn vastgesteld door de directie en zijn beschikbaar op de site volvocars.industryvisit.com en bij de Receptie.


Volvo Car Gent
PR & Communicatie
Industryvisit.com
Maart 2016